Luottamusmiesten piirissä on herännyt kiinnostusta kunnan omistamien osakeyhtiöiden vallasta/vallattomuudesta.Tässä vähän koottua tietoa.

Osakeyhtiössä ylin päätösvalta kuuluu YHTIÖKOKOUKSELLE, joka usein on kunnanhallitusten siunaamana annettu KUNNANJOHTAJAN vastuulle. Siinä osakkeenomistajat(kunnajohtaja/kunnahallitus edustavat kuntalaisia) käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön toiminnan ohjauksen kannalta olennaisin yhtiökokouksen toimivalta liittyy osakeyhtiölain mukaisesti oikeuteen valita ja tarvittaessa myös erottaa yhtiön hallitus. Yhtiökokous voi tehdä myös yhtiön toimintatapoja tai toiminnan linjauksia koskevia päätöksiä, joita hallituksen on toiminnassaan noudatettava. Tällaiset linjaukset voivat koskea esimerkiksi menettelyä yhtiön päättäessä asioista, joissa kunnan konsernijohto edellyttää yhteistoimintaa tai etukäteisinformaatiota ennen päätöksentekoa. Yhtiökokouksen toimintatapapäätökset voivat koskea myös menettelytapoja siitä, miten yhtiö raportoi kunnalle toiminnastaan. Yhtiön toimintatapoja linjaavien päätösten lisäksi yhtiökokous voi määrätä, että tietyt asiat tuodaan sen käsiteltäväksi. Tarvittaessa yhtiön hallitus voi täsmentää yhtiökokouksen päätöksiä ja näin määritellä tarkemmin yhtiön toimintatapoja.

 Yhtiökokous on siis tärkeä toimielin.(LISÄYS: JOS YHTIÖKOKOUS ON YHDEN HENKILÖN TOIMIVALLASSA, KUNNAN OMISTAMA YHTIÖ VOI TOIMIA TÄYSIN ITSENÄISESTI.

 

Ainoastaan yhtiön toimielimet eli käytännössä hallitus ja toimitusjohtaja voivat tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä. Kunnan päätöksentekoelimissä ei tällaisia päätöksiä voida tehdä. Yhtiön hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää yhtiön toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta. Kuntienkin yhtiöissä on hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja työnjako määriteltävä niin selkeästi, että kumpikin tietää oman ja toistensa tehtäväkentän.

 

Yhtiön hallintoelinten päätökset eivät ole julkisia eikä kuntienkaan omistamien yhtiöiden päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen vastuu hallituksen tekemistä päätöksistä.

Omistajaohjauksen kannalta tärkeitä välineitä ovat yhtiön yhtiöjärjestys, omistajan tai omistajien ja yhtiön välinen yhteistoimintasopimus ja useamman kunnan yhteisen yhtiön omistajien välinen osakassopimus.

 LISÄYS: 22.11.09

Kuntalain 29 §:n 2 momentin mukaan, milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. Säännös velvoittaa kaupungin huolehtimaan tällaisten yhteisöjen toiminnan tiedottamisesta. Tämä säännös koskee tiedottamista kuntalaisille ja jättää tiedottamistavan ja sisällön kunnan harkintaan.