1. Kansanedustajan eläketurvasta yleensä
1.1. Eläkelajit ja eläketurvan pääasiallinen sisältö
Nykyinen kansanedustajan eläketurva perustuu kansanedustajain eläkelakiin
(329/1967), jäljempänä KeEL. Turvaan kuuluu vanhuuseläke,
työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke ja perhe-eläke. Tarkoituksena on antaa
entiselle edustajalle edustajantoimen pituuteen ja edustajanpalkkion määrään
perustuvaa toimeentuloturvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja pitkäaikaisen
työttömyyden varalta. Edustajan kuoleman jälkeen hänen puolisollaan ja
alaikäisillä lapsillaan on mahdollisuus perhe-eläketurvaan edustajantoimen
perusteella. Kansanedustajan vanhuuseläke voi olla muodoltaan myös ns.
sopeutumiseläke. Sen voi saada iästä riippumatta vähintään 7 vuotta,
käytännössä kaksi vaalikautta, edustajana toiminut, joka ei ole ansiotyössä
eikä harjoita uutta eläketurvaa tuottavaa yrittäjätoimintaa.
Sopeutumiseläke helpottaa työikäisen vaaleissa valitsematta jääneen tai
yhteiskunnallisesta toiminnasta muuten sivuun jättäytyvän entisen edustajan
paluuta työ- ja elinkeinoelämään. Se voi myös taata toimeentuloturvan
normaaliin eläkeikään saakka. Sopeutumiseläkkeen vuoksi entisten edustajien
työkyvyttömyyseläkkeet ja työttömyyseläkkeet ovat harvinaisia ja koskevat
pääasiassa vain yhden nelivuotiskauden (alle 7 vuotta) edustajana toimineita.
Alle 7 vuotta edustajana toimineen on mahdollista saada myös yksilöllinen
varhaiseläke, jos hän saa sen myös muuna työeläkkeenä.
KeEL-eläkkeet maksetaan valtion eläkkeiden tapaan toistaiseksi suoraan
valtion varoista valtion talousarvioon vuosittain otettavasta määrärahasta.
Tulevaa eläketurvaa rahoitetaan myös vuoden 1993 alusta voimaantulleella
koko työeläkejärjestelmää koskevalla verotuksessa vähennyskelpoisella
työntekijäin eläkemaksulla. Se peritään valtion eläkerahastoon myös
edustajanpalkkiosta. Maksun suuruus on ollut aluksi 3 % vuonna 1993. Sen
jälkeen se on noussut hitaasti ollen 4,6 % vuonna 2003. Maksun ennustetaan
nousevan lähelle 10 % vuoteen 2010 mennessä.
Kansanedustajan eläkkeen tavoitetaso on eläketapahtuman ajankohdasta
riippuen 60–66 % edustajan kuukaudessa saamasta palkkiosta. Taso
voidaan saavuttaa 15 vuoden eli käytännössä neljän edustajakauden aikana.
Eläkkeen karttuminen lasketaan prosentteina jokaista edustajana toimittua
kuukautta kohti. Hyväksiluettavia kuukausia sanotaan KeEL:ssa eläkeajaksi.
Jokainen kuukausi kartuttaa eläkettä 1.3.1995 lukien 1/3 % ja jokainen vuosi
4,0 %.